ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢۸  کلمات کلیدی:

بساز بفروش ها هجوم آورده اند

شمال تهران در آستانه بحران زيست محيطی

احداث‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ مسكوني‌‏‎ واحد‏‎ از 150هزار‏‎ بيش‌‏‎ سالانه‌‏‎ *
به‌‏‎ تهران‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ شهر‏‎ يك‌‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ عبارتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
ازاين‌‏‎ مي‌دهدبسياري‌‏‎ نشان‌‏‎ نيز‏‎ بررسي‌آمارها‏‎.مي‌آيد‏‎ وجود‏‎
مي‌شوند‏‎ احداث‌‏‎ تهران‌‏‎ شمالي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ واحدها‏‎
و‏‎ طبيعي‌‏‎ چشم‌اندازهاي‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شمال‌‏‎ صفاي‌‏‎ *
روز‏‎ هر‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ دلچسباش‌‏‎ سكوت‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ باغچه‌هاي‌‏‎
به‌برج‌هاي‌‏‎ باغچه‌ها‏‎ تبديل‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ بافت‌‏‎ تغيير‏‎ شاهد‏‎
هستيم‌‏‎ مسكوني‌‏‎
از‏‎ تهران‌‏‎ شمالي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ روزافزون‌ساخت‌وساز‏‎ گسترش‌‏‎
چندان‌‏‎ نه‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ برخي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ زيست‌محيطي‌‏‎ بحران‌‏‎ يك‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ دور‏‎
مسكن‌ ، ‏‎ انبوه‌سازان‌‏‎ حضور‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ از‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ امروزه‌‏‎
زيست‌‏‎ منطقه‌‏‎ يك‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شبيه‌‏‎ عظيم‌‏‎ كارگاه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎
.شهري‌‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ اخيرا‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ معماري‌‏‎ و‏‎ شهرسازي‌‏‎ معاون‌‏‎
واحد‏‎ از 150هزار‏‎ بيش‌‏‎ سالانه‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همايش‌‏‎ يك‌‏‎ برپايي‌‏‎
شهر‏‎ يك‌‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ عبارتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ احداث‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ مسكوني‌‏‎
نشان‌‏‎ نيز‏‎ بررسي‌آمارها‏‎.‎مي‌آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎
تهران‌‏‎ شمالي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ واحدها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ري‌‏‎ بسيا‏‎ مي‌دهد‏‎
.مي‌شوند‏‎ احداث‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ كه‌‏‎ پائيد‏‎ نخواهد‏‎ زماني‌‏‎ دير‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مواجه‌‏‎ بحران‌‏‎ با‏‎ حداقل‌‏‎ ممكن‌ ، ‏‎ غير‏‎ نه‌‏‎ اگر‏‎ منطقه‌‏‎
اضافه‌‏‎ فروش‌‏‎ روند‏‎ مي‌كنند‏‎ پيشنهاد‏‎ كارشناسان‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.شود‏‎ محدد‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ بايد‏‎ شهر‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تراكم‌‏‎